Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Δημήτρης Κολιός

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Κυριακίδης Ευθύμης

Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου
Πασσιάς Γεώργιος

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2551064226