ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΦΕΡΕΣ

Αντικείμενο του έργου είναι η εγκατάσταση στις Φέρες δημοτικού σφαγείου δύο γραμμών σφαγής : μίας γραμμής βοδινών και μίας γραμμής χοιρινών – αιγοπροβάτων

Η προβλεπόμενη ετήσια δυναμικότητα του σφαγείου θα είναι :

   • Χοιρινά 6400 κεφ/έτος

   • Βοδινά 3462 κεφ/έτος

   • Αιγοπρόβατα 36733 κεφ/έτος

Η ημερήσια δυναμικότητα του σφαγείου θα είναι : 22,85 τόνοι (ΖΒ) Το γήπεδο χωροθέτησης του σφαγείου είναι 29,99 στρ.

Το κυρίως κτίριο θα είναι υπερυψωμένο από τον περιβάλλοντα χώρο, για τη διευκόλυνση της φορτοεκφόρτωσης από τα φορτηγά οχήματα και για υγειονομικούς λόγους. Η θεμελίωση του κυρίως κτιρίου θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, ο φέρων οργανισμός από σιδηροκατασκευή και η τοιχοποιία θα είναι από πάνελ πολυουρεθάνης. Οι εσωτερικές επιφάνειες δαπέδων χώρων παραγωγής , γραφείων και αποδυτηρίων θα επιστρωθούν με βιομηχανικά πλακίδια . Το κτίριο του σφαγείου (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα ζώα) θα έχει εμβαδό περίπου 1025 τ.μ. και θα περιλαμβάνει :

 1. Στάβλους αναμονής ζώντων ζώων, επαρκούς χωρητικότητας ώστε να καλύπτουν την ημερήσια δυναμικότητα των γραμμών σφαγής,

 2. Χώρους παραγωγής με τις ανάλογες γραμμές σφαγής.

 3. Τμήματα επεξεργασίας των στερεών απορριμμάτων

 4. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

 5. Συγκρότημα ψυκτικών θαλάμων σφαγίων και προϊόντων προς υγειονομικό έλεγχο

 6. Γραφεία κτηνίατρου καιπροσωπικού

 7. Χώρους προσωπικού αποτελούμενους από αποδυτήρια, πλυντήρια και χώρους υγιεινής

 8. Μηχανοστάσιο

Το σφαγείο θα χρησιμοποιεί ως πρώτες ύλες : Βοοειδή, Χοιρινά και Αιγοπρόβατα. Ο χώρος του γηπέδου θα διαμορφωθεί σε (2) περιοχές με σαφή διαχωρισμό :

 • Την καθαρή περιοχή (Μονάδα σφαγείου)

 • Την ακάθαρτη περιοχή (Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων )

Η έκταση που επιλέχθηκε κρίθηκε κατάλληλη αναφορικά με τις αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται από γειτονικές χρήσεις γης. Αποτελεί τμήμα του με αρ. 4608 κοινόχρηστου χερσολείβαδου τεμαχίου της οριστικής διανομής του Υπ. Γεωργίας στο αγρόκτημα Φερών.

Η συγκεκριμένη θέση αποτελεί μία από τις λιγοστές κοινόχρηστες εκτάσεις με εύκολη και σύντομη πρόσβαση στο εθνικό δίκτυο, που πληροί τους όρους και τις διατάξεις της πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Η λειτουργία του προτεινομένου έργου χαρακτηρίζεται ως μείζονος σημασίας για τις ανάγκες της περιοχής του νοτίου Έβρου. Το κτηνοτροφικό κεφάλαιο της περιοχής θεωρείται από τα σημαντικότερα της Θράκης. Με επίκεντρο την περιοχή των Φερών η κτηνοτροφία παρουσιάζει αξιόλογο ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα. Ως εκ τούτου η ευρύτερη περιοχή των Φερών ενδείκνυται για τη χωροθέτηση του σφαγείου λόγω των γεωγραφικών, γεωμορφολογικών, συγκοινωνιακών και οικονομικών δεδομένων της περιοχής.