Διαβουλεύσεις Δήμου Αλεξανδρούπολης

Διαβούλευση για την σκοπιμότητα σύστασης Αναπτυξιακού
Οργανισμού από το Δήμο Αλεξανδρούπολης

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Περί της σκοπιμότητας σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού από το Δήμο Αλεξανδρούπολης: Έγκριση της υποστήριξης της διαδικασίας με κάθε απαιτούμενη ενέργεια, όπως η διερεύνηση ενδεχόμενων συνεργασιών.
Σχετ.:
Την αριθ. 15231/28.09.2011 (ΦΕΚ 2280/τ.Β΄/ 12.10.2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, σχετικά με την έγκριση του ΟΕΥ του Δήμου Αλεξ/πολης όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 23720/17.12.2015 (ΦΕΚ τ.Β 2927/31.12.2015), 23387/27.11.2017 (ΦΕΚ τ.Β’ 4301/11.12.2017) και 20366/29.10.2018 (ΦΕΚ τ.Β’ 5143/16.11.2018), 3506/07.03.2019 (ΦΕΚ τ. Β 1004/26.03.2019) Αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «Οργανισμός Εσωτερικής Λειτουργίας (ΟΕΥ) του Δήμου Αλεξανδρούπολης».
Τα άρθρα 2-8 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53Α΄/11-03-2020) «Στρατηγική Αναπτυξιακή προοπτική των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
Το άρθρο 100 «Προγραμματικές Συμβάσεις» του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104Α΄/11-03-2020).
Η Εγκύκλιος 200, με Α.Π.: 37260/16-06-2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4674/2020 (Α΄53) και ν. 4690/2020 (Α΄104)».

Η υποστελέχωση και η έλλειψη τεχνογνωσίας, η γραφειοκρατία και οι χρονοβόρες διαδικασίες, η κρατική υποχρηματοδότηση και η χαμηλή απορροφητικότητα πόρων από χρηματοδοτικά προγράμματα, σε συνδυασμό με την ακριτικότητα που συνεχίζει να αποτελεί διαρκώς πρόκληση, διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλούμαστε να λειτουργήσουμε σήμερα ως τοπική αυτοδιοίκηση Α΄ βαθμού στην Αλεξανδρούπολη.
Την ίδια στιγμή, η τοπική αυτοδιοίκηση εξαρτάται από την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική και τους παρεχόμενους κρατικούς πόρους. Τόσο η στελέχωση των υπηρεσιών όσο και οι πόροι της κρατικής χρηματοδότησης, αλλά και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη δημόσια διοίκηση εφαρμόζονται από πάνω προς τα κάτω και ακολουθούν τις κυβερνητικές επιλογές, με ελάχιστες – έως ανύπαρκτες – δυνατότητες παρέμβασης από τους αυτοδιοικητικούς θεσμούς.
Από την άλλη πλευρά, ο κομβικός ρόλος της Αλεξανδρούπολης, όπως διαμορφώνεται στο εγγύς και απώτερο μέλλον, τόσο ως κόμβος μεταφορών όσο και ως μητροπολιτικό κέντρο σε μια ευρύτερη και κρίσιμη περιοχή για την χώρα συνολικά, επιτάσσει την αξιοποίηση της συγκυρίας για μεγιστοποίηση των ωφελειών και παγίωση του ηγετικού της ρόλου στην σκακιέρα της ανάπτυξης. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη του τόπου μας, αλλά και η ευημερία του καθενός πολίτη ξεχωριστά.
Η πλέον πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, έχοντας λάβει υπόψη τις εγγενείς αδυναμίες της δημόσιας διοίκησης, αλλά και τις επιτακτικές προκλήσεις της σημερινής μεταμνημονιακής εποχής, εισήγαγε το θεσμό των Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο να αποτελέσουν βασικά εργαλεία λειτουργίας των ΟΤΑ και «κεντρικούς μοχλούς ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών».

Ένας Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) ειδικού σκοπού, υπό τη μορφή μιας ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΑΕ), με πιθανούς μετόχους Δήμους, Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (πλειοψηφία μετοχικού κεφαλαίου), αλλά και τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, δίκτυα και συνδέσμους ΟΤΑ. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός, διέπεται από τις διατάξεις περί ΑΕ και διοικείται από διοικητικό συμβούλιο, με εκτελεστικά (όχι αιρετοί) και λοιπά μέλη, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η σύσταση ενός Αναπτυξιακού Οργανισμού αποτελεί σήμερα μια σημαντική ευκαιρία, ένα μοναδικό θεσμικό εργαλείο, που μπορεί να λειτουργήσει ως επιταχυντής της βιώσιμης ανάπτυξης και ταυτόχρονα ως εχέγγυο για την κοινωνική συνοχή. Μέσω του Αναπτυξιακού Οργανισμού ο Δήμος μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά, με ταχύτητα και ευελιξία, με στόχο την υλοποίηση ενός ουσιαστικού και ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδιασμού. Συγκεκριμένα, μέσα από προγραμματικές συμβάσεις (προβλέπονται από το νόμο), ο Αναπτυξιακός Οργανισμός μπορεί:

Να ωριμάσει έργα του Δήμου (σύνταξη και θεώρηση μελετών, αδειοδοτήσεις, τεύχη δημοπράτησης, συμπλήρωση τεχνικών δελτίων για τη συμμετοχή σε προγράμματα)
Να αναλάβει τη συνδρομή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου σε ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων της τελευταίας, που μπορεί να κυμαίνεται από την ανάθεση, σύναψη, εποπτεία, επίβλεψη δημόσιων μελετών έως και την επίβλεψη των έργων
Να εκτελέσει έργα του Δήμου που αφορούν στην υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και βιώσιμης ανάπτυξης (ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις, κοινωνικές δράσεις, κλπ)
Να εκπονήσει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου
Να υποστηρίξει το Δήμο με προσωπικό και τεχνικά μέσα, στην άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του
Να παρέχει υπηρεσίες συμβούλου στο Δήμο για τη σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Να αναλάβει την Τεχνική Υπηρεσία των επιχειρήσεων του Δήμου
Να αποτελέσει Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης χρηματοδοτικών προγραμμάτων
Να συμβάλει στην εξωστρέφεια της τοπικής οικονομίας, ενισχύοντας το τουριστικό προϊόν και συντείνοντας στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και δεδομένου αφενός ότι βρισκόμαστε στο μεταβατικό στάδιο που ολοκληρώνεται η προγραμματική περίοδος 2014-2020 και ξεκινά η επόμενη 2021-2027 και αφετέρου ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης οφείλει άμεσα να αποκτήσει έναν μηχανισμό σχεδιασμού και υλοποίησης έργων και δράσεων, προκειμένου να ανταποκριθεί θετικά και επιτυχώς στις προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά μας, οφείλουμε:

να προβούμε σε διαβουλεύσεις για την εύρεση συνεργατών δήμων -μετόχων και τη διαμόρφωση των όρων συνεργασίας,
να διερευνήσουμε τη δυνατότητα καταβολής μετοχικού κεφαλαίου και το ύψος αυτού, το οποίο θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου μας για το σκοπό αυτό,
να αναθέσουμε τη σύνταξη σχεδίου καταστατικού και της σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας,
αφού έχουν προηγηθεί τα ανωτέρω, πρέπει να ληφθεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σύστασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού, η οποία θα αφορά πλέον την έγκριση του Καταστατικού, την έγκριση της Οικονομοτεχνικής Μελέτης και του μετοχικού κεφαλαίου.
Συνεπώς, σε συνέχεια των ανωτέρω και προκειμένου ο Δήμος να προχωρήσει άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη λήψη απόφασης αφενός περί της σκοπιμότητας σύστασης του Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμου Αλεξανδρούπολης και αφετέρου περί της ανάγκης διερεύνησης συνεργασιών με άλλους φορείς (κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 4674/2020), της σύνταξης σχεδίου Καταστατικού του Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμου Αλεξανδρούπολης και άλλων δήμων και τέλος της εκπόνησης οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας κατά τα προβλεπόμενα στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

29/08/2020 22:06 Από Ζώζουλα Ζωή
Υποστηρίζω με σθένος αυτή τη πρωτοβουλία καθώς θεωρώ πως η Αλεξανδρούπολη είναι μια εκπληκτικά όμορφη πόλη με άπειρες δυνατότητες ανάπτυξης. Θεωρώ πως είναι απαραίτητη η ίδρυση ενός οργανισμού που θ ασχολείται εντατικά με την προβολή της πόλης.

28/08/2020 10:15 Από Μιχάλης Ζηκίδης
Η ιστορία των αναπτυξιακών Οργανισμών των ΟΤΑ δεν είχε καλό τέλος για την περιοχή μας.
Όλοι οι αναπτυξιακοί φορείς που συστάθηκαν από ΟΤΑ και προσπάθησαν να αποτελέσουν εργαλεία ανάπτυξης είχαν άδοξο τέλος. Η περίφημη ΑΝΕΤΑ ΑΕ, μια πρωτοπορία για την εποχή της, δεν κατάφερε να ξεφύγει από την υποστελέχωση, την ακατάλληλη διοίκηση, την ρουσφετολογία και τα συσσωρευμένα χρέη. Η άλλη περίφημη ΑΝΕΕ ΑΕ, με τόσες δυνατότητες, κατέληξε να εξυπηρετεί μόνο προσλήψεις ημετέρων που πληρωνόταν για να προσφέρουν υπηρεσίες …αλλού. Και οι δύο κλείσανε την εποχή που τις χρειαζόταν περισσότερο ο τόπος.
Εύχομαι ο νέος Δήμαρχος κ. Ζαμπούκης, να έχει ενημερωθεί και να έχει μελετήσει προσεκτικά τις αιτίες αποτυχίας των πρότερων Αναπτυξιακών Οργανισμών των ΟΤΑ. Και την ίδια στιγμή να παρακολουθεί όσο πιο στενά την λειτουργία της Αναπτυξιακής Ροδόπης, του πιο πετυχημένου και σταθερού Αναπτυξιακού Οργανισμού που μέχρι σήμερα αποτελεί πραγματικό αναπτυξιακό εργαλείο για τους ΟΤΑ αλλά και για όλους τους ωφελούμενους της Ροδόπης.

28/08/2020 09:55 Από Παπαδοπούλου Χρίστίνα
Οι αναπτυξιακοί οργανισμοί όπου έχουν δουλέψει με σοβαρότητα είναι εξαιρετικά πετυχημένοι και αποτελούν εργαλεία στα χέρια των έξυπνων Δημάρχων. Είναι φορείς ευέλικτοι και με πολλές δυνατότητες αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας, με προϋπόθεση ωστόσο να στελεχωθούν από έμπειρα στελέχη. Για την λειτουργία ενός σύγχρονου Δήμου, η δυνατότητα να συντάσσουν μελέτες, να καταθέτουν αναπτυξιακές προτάσεις, να συμμετέχουν σε έργα και να «τρέχουν» αναπτυξιακά προγράμματα είναι τόσο χρήσιμη και τόσο απαραίτητη. Εύχομαι μόνο η εμπλοκή με την Τεχνική Υπηρεσία να μη σημαίνει την υιοθέτηση της αναποτελεσματικότητας της και της κακης νοοτροπίας που υπάρχει εδώ και χρόνια και δυστυχώς επηρεάζει όλη τη λειτουργία του Δήμου και τη σχέση με τους πολίτες. Καλή Αρχή!

27/08/2020 18:49 Από Φίλιππος Κατσαντούρας
Αναπτυξιακός Οργανισμός Δήμου Αλεξανδρούπολης / Δήμου Μαρώνειας – Σαπών με στόχο την ποιοτική ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου σε συνδυασμό με τα εξής projects:

1. Νέος παραλιακός οδικός άξονας Μαρώνειας – Πετρωτών.
2. Αξιοποίηση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων.
3. Κόσμηση.
4. Αισθητική και τουριστική ανάπτυξη περιοχής.

26/08/2020 15:36 Από Λουκάς Αθανασιος
Πολύ καλή πρωτοβουλία. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός θα βοηθήσει το Δήμο να υλοποιήσει ποιο εύκολα το πρόγραμμα του. Ελπίζω να στελεχωθεί απο έμπειρους τεχνοκράτες, με πείρα στην κάθε τομέα που θα κλείσουν να αναλάβουν. Ένα σχήμα που μπορεί να δουλέψει είναι η συμμετοχή των δήμων Σαμοθράκης και Σουφλίου. Και οι δυο αυτοί Δήμοι δεν διαθέτουν τεχνική υπηρεσία και πολεοδομία. Καλή επιτυχία στο νέο Οργανισμό.

26/08/2020 13:28 Από Βιολέτα Σιστρινη
Λουτρά Τραϊανουπόλεως…

26/08/2020 12:24 Από Γιάννης Κωστόπουλος
Να υπάρχει συμβουλευτικό όργανο με τεχνοκράτες και ανθρώπους του εμπορίου