Διακύρηξη με Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για την ενεργειακή αναβάθμιση του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Η Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12/11/2020 και ώρα 10:00πμ

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 24.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τ.Ε.Υ.Δ