ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 2019-2020

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  32.740,00 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης προσφορών στις 11-06-2019

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΤΕΥΔ