ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, αναλωσίμων φαξ – φωτοτυπικών και εκτυπωτών»

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  69.997,67 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού 8-5-2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΤΕΥΔ