ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ THN «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  60.259,60 ΕΥΡΩ ( με Φ.Π.Α. 24% ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β)

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης προσφορών στις 11-06-2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

Διευκρίνηση