ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων για τα έτη 2020-2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έως και 04.10.2019

Προϋπολογισμού μελέτης : 2.082.116,24€ με το ΦΠΑ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)(pdf)