ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ,ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΑΞ,ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 66.711,43 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 15η ΙΟΥΛΙΟΥ 2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ, ώρα 10.00

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΤΕΥΔ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ