Διακήρυξη για τον συνοπτικό διαγωνισμό ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 27-11-2020 ημέρα Παρασκευή, ώρα 10.00.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΥΔ