Διακήρυξη για την ‘Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων’