Διακήρυξη επαναληπτικού, ανοιχτού, ηλεκτρονικού κάτω των ορίων Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2019

Προϋπολογισμός : 240.245,53€ με το ΦΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15.06.2019 και ώρα 23: 59μμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ