ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΗΤΙΚΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑ ΜΕΧΡΙ 18-12-2019