Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια «ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΠΟΜΑΚΥΣΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ»

Προϋπολογισμός μελέτης: 126.002,60€με το ΦΠΑ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 23.10.2020 και ώρα 15:00μμ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΕΥΔ