ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια Απορριμματοφόρων Κάδων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά/ανά είδος, αποκλειστικά βάσει τιμής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 149.220,00€ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 30.06.2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 15.00μμ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

ΤΕΥΔ