ΔΕΥΑΑ -Ρύθμιση χρεών

 ​​ ​​​​ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ​​ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ​​ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ​​ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

 

Δ ​​ Ε ​​ Λ ​​ Τ ​​ Ι ​​ Ο  ​​ ​​ ​​​​ Τ ​​ Υ ​​ Π ​​ Ο ​​ Υ ​​ 

 

ΘΕΜΑ: «ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ»

 

 

 

Η Δ.Ε.Υ.Α Αλεξ/πολης ενημερώνει ότι κατ’ εφαρμογή του νόμου Ν.4611/2019 και μετά από εισήγηση του Πρόεδρου του Δ.Σ. κ. Γιώργου Ουζουνίδη ​​ το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την εκ νέου παροχή της δυνατότητας ρύθμισης των οφειλών των καταναλωτών της προς της επιχείρηση σε έως και 100 δόσεις.​​ Από την επομένη ημέρα της απόφασης ξεκίνησε η επικοινωνία με τους οφειλέτες να προσέλθουν και να προχωρήσουν στην εκ νέου αίτηση για ρύθμιση.

 

Η ημερομηνία λήξης αυτής της δυνατότητας είναι η​​ 16/9/2019,σημειώνεται ότι ​​ μετά από αυτή την ημερομηνία δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών ΜΟΝΟ με τις υπάρχουσες δυνατότητες διακανονισμού οφειλών που έχουν θεσπιστεί από την Δ.Ε.Υ.Α.Α. με προηγούμενες αποφάσεις.

 

Στην​​ νέα​​ ρύθμιση μπορούν να υπάγονται ​​ οφειλές που έχουν δημιουργηθεί μέχρι 16/7/2019 αλλά και όσες οφειλές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης :​​ 

α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου,​​ 

β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών,​​ 

γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθμό, εφόσον στην τελευταία περίπτωση, οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση, επισυνάπτεται στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση.

 

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας,​​ δεν​​ μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.​​ Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε​​ τρεις (3) εργάσιμες ημέρες​​ από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

 

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού της δόσης, από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί. Εφόσον ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται απαλλαγή κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων.

 

Με την αποδοχή της ρύθμισης και την τήρησή της:

  • Αναστέλλεται η λήψη και εκτέλεση αναγκαστικών μέτρων που αφορούν τις οφειλές της ρύθμισης

  • Απαλλάσσεται η βασική οφειλή από περαιτέρω προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η ρύθμιση.

  • Παρέχεται στον οφειλέτη αναστολή της διαδικασίας διακοπής της υδροδότησης για τη ρυθμισμένη οφειλή

  • Σε περίπτωση που έχει γίνει διακοπή της υδροδότησης γίνεται επανασύνδεση αυτής κατόπιν υποβολής αιτήσεως

 

Τα τέλη είναι ανταποδοτικά και επιστρέφουν στους πολίτες μέσω των αναπτυξιακών έργων της ΔΕΥΑΑ!

 

​​ 

 

Για την ΔΕΥΑΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ