ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1.635.702,97€ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 15η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00ΜΜ   Προκήρυξη Καύσιμα Λιπαντικά Αναλυτική Διακήρυξη καυσίμων & Λιπαντικών  Απάντηση σε Αίτημα Διευκρίνισης

Διακήρυξη για Προμήθεια και Τοποθέτηση Επτά (7) Μεταλλικών Στεγάστρων στο Δημοτικό Camping Αλεξανδρούπολης

Η  Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση  Δήμου Αλεξανδρούπολης  ΑΕ, διενεργεί  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο την : « Προμήθεια και τοποθέτηση επτά (7) μεταλλικών στεγάστρων διαστάσεων 19,50 (Π) Χ 29,88 (Μ) Χ 3,66 (Υ)  από κλειστές διατομές – κοιλοδοκούς – ορθογωνικής μορφής, πλήρως γαλβανισμένες εν θερμώ κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641.  για […]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»

Μόλις μεταφερθείτε στον υπερσύνδεσμο , επιλέξτε την διακήρυξη με Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 185583 Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών : 20-01-2022 Ημερομηνία αποσφράγισης : 25-01-2022 Προυπολογισμος : 374.436,56  Ευρώ με ΦΠΑ   Τεχνική Έκθεση Αναλυτική Προμέτρηση πλατείας Μάκρης Προϋπολογισμός – πλατεία Μάκρης Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων πλατεία Μάκρης Κάτοψη πλατείας Μάκρης Λεπτομέρειες 1 πλατεία Μάκρης Λεπτομέρειες 2 πλατεία […]

«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ–ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών : 13-01-2022 Ημερομηνία αποσφράγισης : 18-01-2022 Προϋπολογισμού : 173.098,36  Ευρώ με ΦΠΑ   ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛ. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΘΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΘΕΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΘΕΙΑΣ ΚΑΤΟΨΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΘΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΘΞΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΘΕΙΑΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 05-01-22 ημέρα Τετάρτη. Ώρα λήξης ορίζεται η 01:00.μμ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :280.000,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΑΥ ΣΑΥ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΕΕΣ  

«Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξανδρούπολης και των Νομικών Προσώπων του για έτη 2022 & 2023»

ΑΟΕ 806/2021  « Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξανδρούπολης και των Νομικών του Προσώπων του για έτη 2022 & 2023 και λήψη απόφασης επανάληψης της διαδικασίας ανάθεσης με τροποποίηση των όρων της μελέτης και των όρων διακήρυξης»   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  : […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για εκμίσθωση «Κοινόχρηστου χώρου» εμβαδού 1.500,00τ.μ. εντός πλατείας (πάρκου) Εθνικής Ανεξαρτησίας

Αριθ. Πρωτ:  ΟΙΚ.   35813        /12-11- 2021 Ανακοίνωση κατακύρωσης διαγωνισμού Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις  23 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.30 έως 11.30 π.μ. στην Αίθουσα  Δημοτικού  Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης Σχέδιο Διακήρυξης 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

«Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση παράτασης προθεσμιών υποβολής προσφορών , δικαιολογητικών κατακύρωσης ,προδικαστικών προσφυγών , διευκρινήσεων , διενέργειας αποσφραγίσεων προσφορών, ηλεκτρονικών διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών στο ΕΣΗΔΗΣ , λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ”.»   ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 657.807,60€ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00ΜΜ […]