Ανάρτηση Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού (Η/Υ& συναφή) και Προμήθεια Πολυμηχανημάτων

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 44.168,57 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

 (54.769,03 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24%)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 3η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ