ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.35 Δ.Δ. ΝΙΨΑΣ

(30/8/2018 – 25/9/2018)

 

Προϋπολογισμός: 350.000,00 €

 

Μόλις μεταφερθείτε στον υπερσύνδεσμο , επιλέξτε την διακήρυξη με ΑΑ Συστήματος :  76160