ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αλεξανδρούπολης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΌ 11-9-2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 20-9-2019