«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΙΛΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

Μόλις μεταφερθείτε στον υπερσύνδεσμο , επιλέξτε την διακήρυξη με Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 92999

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 04-02-2021

Ημερομηνία αποσφράγισης : 11-02-2021

Προϋπολογισμός : 137.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).