Προμήθεια φιαλών προπανίου για το Ν.Π.Δ.Δ. Πολυκοινωνικό του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Ποσό με ΦΠΑ 13.838,4 € Καταληκτική ημερομηνία προσφορών:   19-06-2023 και ώρα 12.00 π.μ Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών:  23-06-2023 και ώρα 09.00 π.μ espd-request-v2 – PDF ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με ΑΔΑΜ 23PROC012685537 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – έντυπο ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ με ΑΔΑΜ 23PROC012685649 και ΑΔΑ ΡΞΥΨΩΨΟ-ΠΩΕ προκήρυξη ΕΕ με ΑΔΑΜ 23PROC012681486 και ΑΔΑ ΩΜΗ6ΩΨΟ-ΘΙΧ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ

Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι θα παραλαμβάνουν το υλικό (ολόκληρο τον εκλογικό σάκο και όχι μέρος αυτού)  που αφορά τα Ε.Τ. της Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης καθώς και της Δ.Ε. Τραϊανούπολης  από το  κτίριο του Β’ ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης (Γ. Καρτάλη 6)  προσκομίζοντας σε φωτοτυπία την αστυνομική τους ταυτότητα και το διορισμό τους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2551021017 Πέμπτη 18-05-2023  από 15.00 […]