ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2023 ΚΑΙ 2024 » με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 280.655,40€ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των προσφορών είναι η 05.06.2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00μμ Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής[1]Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 08.06.2023 και ώρα 09. 00πμ 23PROC012574433 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΓΚΩΔΩΝ espd-request-v2 (10) Ψ2ΨΕΩΨΟ-5ΜΧ 23PROC01257469 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   Απάντηση σε ερώτημα Διευκρίνηση 

Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης στο 8ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Στο 8ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών Delphi Economic Forum συμμετείχε ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης, και μίλησε για την πόλη “με τα μάτια στραμμένα στο μέλλον”, συζητώντας με αξιόλογους συναδέλφους του, για όλα τα μικρά και μεγάλα καινοτόμα που εφαρμόστηκαν τα τελευταία 3.5 χρόνια στο Δήμο. Αναλυτικά αναφέρθηκε: μικροκινητικότητα ποδηλατόδρομοι και κοινόχρηστα ποδήλατα δημοτική συγκοινωνία […]