ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ –ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΓΡΟΤ, ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ»

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην διακήρυξη με συστημικό αριθμό 188938» Συνολικού προϋπολογισμού   580.534,84  €  με Φ.Π.Α. με δικαίωμα προαίρεσης 113.697,77 € Mε καταληκτική  ημερομηνία των προσφορών την 10 Μαΐου 2023 και ώρα 12.00 μ.μ  και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 17 Μαϊου 2023 και ώρα 9.00 π.μ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ ΠΡΩΤ 11051 ΕΕΕΣ(pdf) ΕΝΤΥΠΟ […]