ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Β΄ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ (ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

Απόφαση Δημάρχου για μεταφορά ημερομηνίας προσφορών   Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 196176 Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 17-03-2023 ώρα 11:00 π.μ Ημερομηνία αποσφράγισης: 20-03-2023 ώρα 11:00 π.μ Προϋπολογισμός : 149.722,50 € με Φ.Π.Α Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο  χώρο “Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί ΕΣΗΔΗΣ […]