ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΩΔ 101 ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ3Α/2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

69ΕΦΩΨΟ-ΕΥ2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΩΔ 101ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ3Α-2022 ΨΓΖ3ΩΨΟ-ΡΤ1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΩΔ 101 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ3Α-2022