ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 70.239,97€ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 24η Αυγούστου 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00μμ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 29η  Αυγούστου 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 09.00πμ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΕΕΕΣ

Διακήρυξη με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΥΠΟΥ VAN

Ποσό με ΦΠΑ  69.998,00 ευρώ Καταληκτική ημερομηνία προσφορών   02-9-2022 και ώρα 12.01 μ.μ Καταληκτική ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών  7-9-2022  και ώρα 9.00 π.μ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΕΕΣ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης της γέφυρας Λουτρού στη Δ.Ε. Τραϊανούπολης

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης της γέφυρας Λουτρού στη Δ.Ε. Τραϊανούπολης. Ειδικότερα οι εργασίες αφορούν χωματουργικές εργασίες εργασίες κατασκευής, τοποθέτησης και πλήρωσης συρματοκιβωτίων περιμετρικά των βάθρων της γέφυρας που αποσκοπούν στην προστασία από υποσκαφή της βάσης έδρασης των βάθρων, και κατ’ επέκταση στην αποφυγή ανατροπή τους και πτώση της γέφυρας.