ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ , ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ, ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ4/2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

1..ΩΖΚ0ΩΨΟ-Λ5Ω  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ28  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Μ.Ε ΚΩΔ 101 NEO_SOX_BOITHITIKO_DE_N4765_21 2. 9ΕΡΜΩΨΟ-ΕΣΓ 6  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΔΕ28  ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Μ.Ε ΚΩΔ 101 NEO_SOX_BOITHITIKO_DE_N4765_21 3. 9ΚΖ7ΩΨΟ-Σ4Α 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΩΔ 102 NEO_SOX_BOITHITIKO_DE_N4765_21 4. 6ΠΚΗΩΨΟ-ΛΤΛ 6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΩΔ 102 NEO_SOX_BOITHITIKO_DE_N4765_21 5. Ψ0ΛΛΩΨΟ-Λ4Β 5  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΥΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΩΔ 103 NEO_SOX_BOITHITIKO_ΥE_N4765_21 6. ΨΒΨΔΩΨΟ-3Ε6 […]