Η Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης ΑΕ, διενεργεί Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο την :’’ανάθεση των υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων αρμοδιότητας της Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη έργου διακόσιες χιλιάδες ευρώ  (200.000,00€) άνευ του Φ.Π.Α. 24%.  Κριτήριο κατακύρωσης: της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  τιμής.  ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ