ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022

Ποσό με ΦΠΑ 52.941,80 ευρώ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς 07/04/2022 και ώρα 12.00 πμ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ EEES Διευκρίνηση ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ