«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022 ΚΑΙ 2023»

«Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση παράτασης προθεσμιών υποβολής προσφορών , δικαιολογητικών κατακύρωσης ,προδικαστικών προσφυγών , διευκρινήσεων , διενέργειας αποσφραγίσεων προσφορών, ηλεκτρονικών διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών στο ΕΣΗΔΗΣ , λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ”.»     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗς: 989.654,54€ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 17Η ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00ΜΜ […]