ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αλεξανδρούπολη, 17.11.2021   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1ης ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΒΑΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προωθεί την υλοποίηση ενός στρατηγικού Σχεδίου για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και την περιαστική της περιοχή, με στόχο την βελτίωση της προσβασιμότητας των κατοίκων και των επισκεπτών και την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Το ΣΒΑΚ του Δήμου Αλεξανδρούπολης αποτελεί […]

«Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξανδρούπολης και των Νομικών Προσώπων του για έτη 2022 & 2023»

ΑΟΕ 806/2021  « Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξανδρούπολης και των Νομικών του Προσώπων του για έτη 2022 & 2023 και λήψη απόφασης επανάληψης της διαδικασίας ανάθεσης με τροποποίηση των όρων της μελέτης και των όρων διακήρυξης»   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  : […]