ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για εκμίσθωση «Κοινόχρηστου χώρου» εμβαδού 1.500,00τ.μ. εντός πλατείας (πάρκου) Εθνικής Ανεξαρτησίας

Αριθ. Πρωτ:  ΟΙΚ.   35813        /12-11- 2021 Ανακοίνωση κατακύρωσης διαγωνισμού Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις  23 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.30 έως 11.30 π.μ. στην Αίθουσα  Δημοτικού  Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης Σχέδιο Διακήρυξης 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΥΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Σημειώνουμε ότι απαραίτητη  προϋπόθεση είναι οι υποψήφιοι να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ  & ως κριτήρια επιλογής  ορίζονται  ο χρόνος ανεργίας & το ατομικό ή οικογενειακό  εισόδημα .   Η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών  δύναται να γίνει  με ηλεκτρονικό τρόπο στο email  pkoumaropoulou@mesogeiako.gr  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 16/11/2021  30/11/2021  ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ […]

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

«Λήψη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση παράτασης προθεσμιών υποβολής προσφορών , δικαιολογητικών κατακύρωσης ,προδικαστικών προσφυγών , διευκρινήσεων , διενέργειας αποσφραγίσεων προσφορών, ηλεκτρονικών διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών στο ΕΣΗΔΗΣ , λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ”.»   ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 657.807,60€ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00ΜΜ […]