ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΑΤΟΜΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο Δήμαρχος  Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει ότι πρόκειται να προσληφθούν  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά είκοσι τέσσερα (24) άτομα (μουσικοί) για το Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης και το Παράρτημα της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Υποβολή αιτήσεων από 24-8-2021 έως 2-9-2021. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν τις αιτήσεις είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς […]