«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ »

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : έως  18- 6-2021 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 15:00 π.μ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  881.412,10  € ( χωρίς  ΦΠΑ)   ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ Μόλις μεταφερθείτε στον υπερσύνδεσμο , επιλέξτε την διακήρυξη με ΑΑ Συστήματος :    181255/2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις  10 Ιουνίου 2021, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12.00 μ.μ. στο κατάστημα του δήμου που βρίσκεται επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 306, 2ος Όροφος στην Αλεξανδρούπολη, ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών έτους 2021. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1