Διακήρυξη με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση: ¨Μελέτη ενεργειακής επιθεώρησης και αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων Δήμου Αλεξανδρούπολης

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΣΜΟΣ:  146.016,25€  (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%) Αναλυτική Διακήρυξη Μελέτη – Τεχνικές Προδιαγραφές Περίληψη Διακήρυξης Συγγραφή Υποχρεώσεων  ΤΕΥΔ

Διακήρυξη για τη Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στον τουρισμό

Η  Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση  Δήμου Αλεξανδρούπολης  ΑΕ, διενεργεί  Συνοπτικό Διαγωνισμό  της Πράξης  «Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στον τουρισμό» στο πλαίσιο του εγκεκριμένου σχεδίου ΣΒΑΑ Δήμου Αλεξανδρούπολης – Ε.Π. «Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» 2014 – 2020 με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 3341/8-11-2018 και έχει λάβει κωδικό MIS 5030838.   […]

Διακήρυξη ανοιχτού, διεθνούς, ηλεκτρονικού , άνω των ορίων διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Αλεξ/πολης –τμήμα Α της 22/2021 μελέτης – και ναυαγοσωστικής κάλυψης του κολυμβητηρίου της Δημοτικής Ενότητας Φερών –τμήμα Β της 22/2021 μελέτης- με τη διαδικασία του άρθρου 6 παραγ 10 του Ν.4412/2016.

Προϋπολογισμός μελέτης τμημάτων Α+ Β =545.250,07 ευρώ με το ΦΠΑ Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 30.06.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00μμ Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 06.07.2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00πμ   ESPD-REAQUEST-V2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ