ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  έως 9-6-2021 ημέρα Τέταρτη και ώρα 11:00 π.μ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.790.725,81  € ( χωρίς  ΦΠΑ)   ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ Μόλις μεταφερθείτε στον υπερσύνδεσμο , επιλέξτε την διακήρυξη με ΑΑ Συστήματος : : 180403