ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 25-2-2021 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 51.664,60  ΕΥΡΩ  ΜΕ ΦΠΑ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤ-ΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΕΥΔ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ