ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5/2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ενημερώνουμε ότι, εντός της προθεσμίας των δέκα ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης στις 17-12-2020 της Ανακοίνωσης υπ’ αριθ. ΣΟΧ 5/40477/15-12-2020 του Δήμου μας σχετικά με την πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων, στις ημερήσιες εφημερίδες του νομού Έβρου «Ελεύθερη Θράκη» και «Γνώμη» […]