ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια οκτώ (8) απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :  1.293.647,36 ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15.02.2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 15.00μμ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 19.02.2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10πμ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΜΕΛΕΤΗ   Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / ΤυποποιημένοΈντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)