ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΕΒΗ ΑΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 22/01/2021, ΩΡΑ 10:00π.μ. ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ     ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 15/01/2021 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.00 Π.Μ Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 56.165,45€ (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24%)   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ‘ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ’

Προϋπολογισμό 69.775,16 € (συμπ. ΦΠΑ 24%) Ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού: 20/01/2021 ημέρα Τετάρτη, ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο (Λεωφ. Δημοκρατίας 306,, 2ος όροφος, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου). Προϋπολογισμός  Προμέτρηση Αναλυτικό τιμολόγιο Τεχνική Περιγφραφή Αναλυτική Διακήρυξη  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Μονογραμμικό Ηλεκ Φωτισμού Περίληψη Διακήρυξης ΤΕΥΔ Λεπτομέρειες Ιστού