ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ2/2020 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Ναυαγοσωστών (πισίνας) και τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Ναυαγοσωστών (πισίνας)

Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 201 (δεν καταρτίστηκε Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 200 γιατί όλοι οι υποψήφιοι της ειδικότητας ήταν απορριπτέοι) Β) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 201 Γ) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 200 Δ) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 201 Ε) […]