ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝ

Ανακοίνωση εκ νέου πρόσληψης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης καθαριστών-στριων σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 26-8-2020 έως 28-8-2020 Ύστερα από τη δημοσίευση της  υπ’ αριθ. 52878/22-8-2020 (ΦΕΚ Β΄/3485/2020) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία επήλθε τροποποίηση της υπ’ αριθ. 50175/7-8-2020 όμοιας «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού […]

Ανάρτηση Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού (Η/Υ& συναφή) και Προμήθεια Πολυμηχανημάτων

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 44.168,57 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ  (54.769,03 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 24%) Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 3η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ