ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης 2020, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής πλευράς βάσει βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής προσφοράς ανά τμήμα, για την προμήθεια οχημάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης 2020, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 117.831,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών […]