ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την «Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών και επισκευαστικές εργασίες οχημάτων, αγροτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων έργων για τα έτη 2020-2021, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.»

  ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   998.855,63 € ΜΕ ΦΠΑ Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26/03/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.     ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)