Περιβαλλοντική Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Πάρκου Προσκόπων Αλεξανδρούπολης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : έως 19/11/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 588.525,77 € (με ΦΠΑ)   ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ Μόλις μεταφερθείτε στον υπερσύνδεσμο , επιλέξτε την διακήρυξη με ΑΑ Συστήματος : : 86134