ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αλεξανδρούπολης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ   ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΌ 11-9-2019 ΕΩΣ 20-9-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αλεξανδρούπολης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ     ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΌ 11-9-2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 20-9-2019