ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισμός: 59.991,93 € πλέον ΦΠΑ 24% Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών:  07/05/2019 ημέρα Τρίτη, ώρα 10:00 π.μ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   Ανακοίνωση