ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ THN «Επιστημονική, Συμβουλευτική και Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης για την οργάνωση και αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.)»

Από 9-4-2019 έως έως 19-4 2019 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 50.000,00 ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (62.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ    ΤΕΥΔ