Διακήρυξη ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Χριστουγέννων” με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

(12/10/2018 – 5/11/2018) Προϋπολογισμός: 49.999,28 € Διακήρυξη ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Χριστουγέννων” με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ΤΕΥΔ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την Τετάρτη 17/10/2018 και ώρα 13:15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127 Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr Αλεξανδρούπολη: 11/10/2018 Αριθ. Πρωτ. : 30101 ΠΡΟΣ: 1. κ. Βραχιόλογλου Στυλιανό 2. κ. Σεφεριάδη Σάββα 3. κ. Ζητάκη Παναγιώτη 4. κ. Τερζή Επαμεινώνδα 5. κ. Αετόπουλο Κυριάκο 6. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο […]